Beslutet fattades under sommaren 2020 och de flesta reglerna ska tillämpas från och med den
21 februari 2022.

Föraren ska mata in symbolen för det land föraren kommer in i efter att ha passerat en
medlemsstats gräns. Föraren får om det behövs vid detta tillfälle ta ut förarkortet i syfte att
mata in symbolen för land. Det ska göras vid den närmaste möjliga platsen att stanna på vid
eller efter gränsen.

Du som har tillstånd att bedriva gods- eller busstrafik ska varje år innan den 31 mars anmäla
hur många anställda det fanns i företaget den 31 december året innan. Du ska också anmäla
hur många av de anställda som har arbetat som förare under året.

Från och med den 21 augusti 2023 ska alla nyregistrerade tunga fordon vara utrustade med den nya
versionen av den smarta färdskrivaren (version 2). Den kommer att ha ytterligare funktioner, bland
annat sparas positionering automatiskt varje gång fordonet passerar en gräns till en medlemsstat och
lastning/lossning kan registreras i färdskrivaren.


Från och med den 31 december 2024 ska tunga fordon i internationell trafik vara utrustade med
smart färdskrivare version 1 eller version 2.

Från och med den 18 augusti 2025 ska alla tunga fordon i internationell trafik vara utrustade med
smart färdskrivare version 2.

Från och med den 1 juli 2026 ska även lätta fordon (2.5–3.5 ton) som används för internationella

godstransporter vara utrustade med färdskrivare.

Not om undantag:

För att mildra konsekvenserna av den uppkomna situationen beslutade regeringen den 7 augusti 2023 om en
tillfällig bestämmelse i förordningen (2004:865) om kör och vilotider samt färdskrivare m.m. Den angav att
Transportstyrelsen och Polismyndigheten under perioden 21 augusti 2023 – 31 januari 2024 inte skulle ta ut
sanktionsavgifter eller böter om man använder ett nytt fordon som har en smart färdskrivare version 1
installerad, trots att det ska finnas en smart färdskrivare version 2 installerad i dessa fordon.

Den 7 december 2023 beslutade regeringen om ändring av den tillfälliga bestämmelsen i förordningen
(2004:865) om kör och vilotider samt färdskrivare m.m. Den nya lydelsen anger att Transportstyrelsen och
Polismyndigheten under perioden 21 augusti 2023 – 18 augusti 2025 inte ska ta ut sanktionsavgifter eller
böter om man använder ett fordon som är registrerat senast 31 december 2023 och då utrustats med en
smart färdskrivare version 1, trots kravet på en smart färdskrivare version 2.